Warunki Korzystania

Warunki Korzystania

Przed korzystaniem z serwisu Cartoon Network należy uważnie przeczytać niniejszy regulamin. Wejście i korzystanie ze strony oznacza wyraźną zgodę na jego przestrzeganie. Jeśli nie zgadzasz się z dowolnym z poniższych postanowień, nie korzystaj z niniejszej strony. Turner Broadcasting System Europe Limited (dalej „TBSEL” „my” lub „nas”) jest operatorem tej strony. TBSEL zastrzega sobie wyłączne prawo do modyfikacji niniejszego regulaminu, jego zmiany lub aktualizacji w inny sposób w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie, które mogą mieć wpływ na Twoje prawa, zostaną ogłoszone na stronie domowej przez pierwszy tydzień od dokonania każdej z takich zmian. Ponadto zachęcamy do regularnego przeglądania niniejszego regulaminu i zapoznawania się z jego zakresem oraz wszelkimi ewentualnymi zmianami. Korzystając z serwisu po opublikowaniu zawiadomienia o takich modyfikacjach, zmianach czy aktualizacjach, akceptujesz zrewidowane warunki. TBSEL zastrzega sobie prawo odmowy dostępu osobom, które w naszym mniemaniu pogwałciły zapisy niniejszego regulaminu.

ZNAKI TOWAROWE, PRAWA AUTORSKIE I OGRANICZENIA

Niniejsza strona jest kontrolowana i obsługiwana przez TBSEL z siedzibą w Turner House, 16 Great Marlborough Street, London W1F 7HS, Wielka Brytania. Nasz numer telefonu: +44 20 7693 1000. Wszelkie materiały na tej stronie; z uwzględnieniem między innymi tekstu, zdjęć, ilustracji, klipów audio i wideo; są chronione prawami autorskimi, znakami handlowymi oraz innymi prawami własności intelektualnej należącymi do i kontrolowanymi przez TBSEL lub inne strony, które udzieliły nam na nie licencji. Materiały w serwisie cartoonnetwork.pl czy też na każdej stronie w naszym posiadaniu, prowadzonej lub kontrolowanej przez TBSEL zostały wyłącznie udostępnione do osobistego, niekomercyjnego użytku. Materiałów tych nie wolno kopiować, reprodukować, ponownie publikować, przesyłać, transmitować ani dystrybuować w żaden sposób z uwzględnieniem e-maila czy innych środków elektronicznych. Bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela, zmiana materiałów, wykorzystywanie ich na innych stronach lub w sieciowym środowisku komputerowym albo wykorzystanie materiałów do każdego innego celu niż osobisty cel niekomercyjny stanowi złamanie praw autorskich, znaków handlowych oraz innych praw własności i jest zabronione.

ŁĄCZA

Niniejszy serwis może zawierać łącza do innych stron internetowych („powiązane strony”). Strony zostały powiązane wyłącznie dla Twojej wygody i wchodzisz na nie na własne ryzyko. TBSEL nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość, bez względu na powiązania TBSEL z ich sponsorami. TBSEL w żaden sposób nie wspiera powiązanych stron.

PRZESŁANY MATERIAŁ

Wszelkie e-maile, notatki, wiadomości/billboardy, pomysły, sugestie, koncepcje lub inne przesłane materiały z całego świata staja się własnością TBSEL. TBSEL ma prawo, zgodnie z naszymi zasadami prywatności, do wykorzystania tych materiałów lub ich dowolnych części do każdego celu z uwzględnieniem między innymi każdego rodzaju mediów niezależnie czy są znane obecnie, czy zostaną wynalezione w przyszłości. Jeśli Ty lub każda upoważniona przez Ciebie osoba przesyła materiały, wyrażasz zgodę na opublikowanie ich lub dowolnej ich części, bądź na wykorzystanie ich w każdy inny sposób z uwzględnieniem celów promocyjnych i reklamowych.
Korzystając ze strony TBSEL, zgadzasz się na nieprzesyłanie i niepublikowanie w inny sposób żadnych treści które: (a) zniesławiają, szkalują, naruszają prywatność osób trzecich lub są obsceniczne, obraźliwe oraz noszą znamiona groźby; ((b) naruszają jakąkolwiek własność intelektualną lub inne prawa wszelkich podmiotów lub osób, w tym, lecz nie wyłącznie, naruszają czyjekolwiek prawa autorskie lub znaki towarowe; ((c) stanowią pogwałcenie prawa; ((d) wspierają nielegalne działania; lub (e) promują albo mają na celu pozyskiwanie środków, towarów oraz usług.
TBSEL może przeglądać, edytować, odrzucać i odmawiać opublikowania oraz/lub usuwać dowolne treści, które, według naszego uznania, łamią niniejszy regulamin lub mogą być obraźliwe, nielegalne, naruszać prawa, szkodzić lub zagrażać bezpieczeństwu dowolnej osoby. Rozumiesz, że TBSEL ma prawo do ujawniania w każdej chwili wszelkich informacji (z uwzględnieniem tożsamości osób dostarczających informacji lub materiałów na tę stronę) zgodnie z wymogami prawa, przepisów lub prawomocnego wniosku rządowego. Może to obejmować między innymi ujawnienie informacji w związku ze śledztwem w sprawie domniemanej nielegalnej działalności lub nakłanianiem do nielegalnej działalności lub w odpowiedzi na prawomocny nakaz sądowy albo wezwanie sądu. Ponadto, możemy (a Ty niniejszym udzielasz nam na to wyraźnej zgody) ujawniać wszelkie informacje o Tobie organom ścigania lub innym urzędnikom rządowym, jeśli uznamy to za konieczne lub stosowne w związku z dochodzeniem i/lub wykrywaniem ewentualnych przestępstw lub innymi działaniami, zwłaszcza tymi, które mogą dotyczyć uszkodzenia ciała lub bezpieczeństwa dowolnej osoby.
Wyrażasz zgodę na zwolnienie od odpowiedzialności TBSEL i jej członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów, dystrybutorów oraz podmioty stowarzyszone od wszelkich roszczeń, żądań, zobowiązań, kosztów lub wydatków osób trzecich, w tym uzasadnionych opłat prawnych wynikających ze złamania jakichkolwiek postanowień niniejszej umowy, deklaracji i gwarancji.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I GWARANCJI

Materiały na niniejszej stronie są udostępniane „takie jakie są” i bez gwarancji co do zapewnienia działania strony. Ani TBSEL, ani jej zależne bądź powiązane z nią jednostki, ani też żadna osoba zaangażowana w tworzenie, produkcję i dystrybucję tej strony nie gwarantuje, że funkcje zawarte w materiałach będą utrzymywane bez przerw czy też nie będą posiadały błędów, że usterki będą usuwane, ani że TBSEL lub serwer, na którym są udostępnione nie zostały zainfekowane wirusami lub innymi szkodliwymi elementami. Materiały, które widzisz na stronie zostały zaprezentowane wyłącznie do celów rozrywkowych i promocyjnych. TBSEL nie gwarantuje ani nie składa oświadczeń odnośnie korzystania z materiałów na stronie ani też odnośnie wyników płynących z wykorzystania tychże materiałów, jeśli chodzi o ich prawidłowość, ścisłość, wiarygodność, itp.
Wyraźnie zgadzasz się, że z wyjątkiem śmierci lub obrażeń ciała, które powstały jako konsekwencja zaniedbania ze strony TBSEL, ani TBSEL ani jej zależne lub powiązane podmioty, ani żaden z ich odnośnych pracowników, ani agenci, ani żadne osoby, ani też podmioty zaangażowane w tworzenie, produkcję i dystrybucję tej strony nie ponoszą odpowiedzialności wobec żadnej osoby ani podmiotu za żadne straty ani szkody wynikające z korzystania z niniejszej strony. Na przykład, nie ograniczając ogólności powyższego, TBSEL i powiązane osoby oraz podmioty nie mogą ponosić odpowiedzialności z tytułu roszczeń ani szkód wynikających z błędu, pominięcia, przerwy, usunięcia, uszkodzenia, opóźnienia, opóźnień operacyjnych, wirusa komputerowego, kradzieży, zniszczenia, dostępu bez pozwolenia lub polegania na albo wykorzystania danych, informacji, opinii czy innych materiałów znajdujących się na tej stronie. Wyraźnie zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że TBSEL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zniesławiające, obraźliwe lub nielegalne zachowania innych subskrybentów lub stron trzecich.

JURYSDYKCJA

Jeśli nie postanowiono inaczej, materiały na stronie Cartoon Network są prezentowane wyłącznie do celów rozrywkowych i promowania programów oraz innych produktów dostępnych w Europie, na jej terytoriach, posiadłościach i protektoratach. Niniejsza strona jest kontrolowana i prowadzona przez TBSEL z siedziby w Londynie. TBSEL nie składa żadnych oświadczeń, co do stosowności lub dostępności materiałów na niniejszej stronie w innych lokalizacjach. Osoby z innych lokalizacji, które zdecydują się na korzystanie z tej strony czynią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za przestrzeganie lokalnego prawa, jeśli takie się stosuje i w zakresie, w którym się ono stosuje.
Niniejszy regulamin, podlega, jest interpretowany oraz egzekwowany zgodnie z prawem Anglii i Walii. Wszelkie działania podjęte przez Ciebie lub TBSEL mające na celu egzekwowanie niniejszego regulaminu lub związane z jakimikolwiek zagadnieniami powiązanymi z niniejszą stroną podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii. Postanowienia niniejszej umowy mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za bezprawne, nieważne czy z jakiegokolwiek względu nieskuteczne nie uchybia mocy wiążącej pozostałych. Jest to cała umowa pomiędzy stronami odnosząca się do zawartych tu zagadnień, a wszelkie jej zmiany wymagają formy pisemnej oraz podpisu TBSEL.

© 2015 Turner Broadcasting System Europe Limited